Je kalibrace měřících přístrojů důležitá?

Je kalibrace měřících přístrojů důležitá?Kalibrace je de facto soubor úkonů, které jsou prováděny za specifických podmínek a díky kterým je stanoven vztah mezi veličinami a odpovídajícími hodnotami.

Je kalibrace měřících přístrojů důležitá?

Měřící technika nachází své uplatnění v řadě organizací a oborů. Měření elektrických veličin musí podléhat přísným normám, které je zapotřebí dokládat za pomoci ISO certifikátu či pro potřeby vnitropodnikové metrologické politiky. I ty nejpřesnější měřicí přístroje však potřebují čas od času revizi, která dokládá, že jejich naměřené výsledky jsou v souladu s platnými ustanoveními. Kalibrátory elektrických veličin nabízí odborné posouzení a kalibrování konkrétního přístroje. O kalibraci je proveden protokol a vystaven kalibrační list, který udává naměřené hodnoty a jejich odborné posouzení s etalonem. Díky pravidelné kalibrace je přístroj účinný a dosahuje jen minimálních odchylek při měření.

Jak často provádět odbornou kalibraci?

Kalibrace přístrojů je nesmírně důležitá, interval se odvíjí od četnosti použití jednotlivých přístrojů. Optimální interval mezi kalibracemi je přibližně jeden rok. Šetrným zacházením s přístrojem a právě pravidelnou kalibrací je možné při měření elektrických veličin dosáhnout těch nejlepších a nejpřesnějších výsledků. Funkčnost a přesnost onoho přístroje bude následně možné doložit za pomoci kalibračního listu.

Je zapotřebí si uvědomit, že měřící technika představuje poměrně citlivá a choulostivá zařízení, které potřebují pravidelný servis a šetrné zacházení. V opačném případě může docházet k nepřesným a zkresleným výsledkům, které budou mít jen pramalou vypovídající hodnotu.

Kdo stanovuje lhůtu kalibračních nástrojů?

Za správnost měřící techniky odpovídá v konečném důsledku sám uživatel. Právě on je tudíž zodpovědný za správnost měření. Kalibrace se doporučuje prováděn ve lhůtách doporučeným výrobcem a to i v případě, že přístroj nebyl používán. Dále se doporučuje zkalibrovat měřící techniku po větší opravě, výměně součástky, což mohlo zapříčinit změnu nastavení přístroje.
Přidat komentář k článku

Your email address will not be published.


*